API Reference@grafana/datamsRangeToTimeString

rangeUtil.msRangeToTimeString() function

rangeUtil.msRangeToTimeString() function

Signature

export declare function msRangeToTimeString(rangeMs: number): string;

Import

import { rangeUtil } from '@grafana/data';
const { msRangeToTimeString } = rangeUtil;

Parameters

Parameter Type Description
rangeMs number

Returns:

string